استفاده از کلاس Random در حلقه ها

استفاده از کلاس Random در حلقه ها

ما گاهی اوقات به تولید عددهای تصادفی نیاز داریم.جاوا این مشکل را حل کرده و کلاسی برای تولید عددهای تصادفی ایجاد نموده است.در ادامه با یک مثال روش استفاده از آن را می آموزید.

می خواهیم یک تاس ۲۰۰۰ بار پرتاب و مقدار های آن را بررسی نمائیم و ببینیم چه اعدادی چند بار تکرار شده است.

ابتدا یک کلاس به صورت زیر می سازیم :

import java.util.Random;

public class RandomTest {

 public static void main(String[] args){

   Random randomNumber = new Random();

    int One = 0,Tow = 0,Three = 0,Four = 0,Five = 0,Six = 0;

 }

}

ابتدا کلاس Random را import  می کنیم . سپس یک متغیر از جنس این کلاس تعریف می کنیم.بعد از آن نوبت به تعریف متغیر های ۱ تا ۶ برای مشخص شدن تعداد آن ها در هربار تاس انداختن می شود که این کار را هم انجام می دهیم.حال از یک حلقه برای انداختن این تاس به تعداد 2000 بار استفاده می نماییم.

import java.util.Random;

public class RandomTest {

 public static void main(String[] args){

   Random randomNumber = new Random();

    int One = 0,Tow = 0,Three = 0,Four = 0,Five = 0,Six = 0;

    for(int i = 0;i<2000;i++){
             switch(randomNumber.nextInt(7)){
        case 1:
           One +=1;
           break;
        case 2:
         Tow += 1;
         break;
        case 3:
         Three += 1;
         break;
        case 4:
         Four += 1;
          break;
        case 5:
         Five += 1;
         break;
        case 6:
         Six += 1;
         break;
        }
        
       }

 }

}

از یک switch برای تعیین عدد تصادفی و افزودن

FOLLOW US

آدرس
ایران - تهران-خیابان خردمند جنوبی
خیابان آذرشهر - پلاک ۱۸ - طبقه ۳ - واحد ۷

ارتباط با ما
Email: info@gomaneh.org
Phone: +98 (21) 88 49 1228
Fax: +98 (21) 88 49 1228